ڤنتون

 ڤنتون مروڤاکن کاريا سسترا اصلي ايندونيسيا۔ ببراڤ ايستيله دالم ڤنتون انتارا لاءين بارس؍لارك، باءيت، ريم؍ساجك، سمڤيرن دان ايسي ڤنتون۔ باءيت مروڤاکن کومڤولن دري ببراڤ بارس؍لارق يڠ مميليکي ريما ترتنتو۔ ريما اداله بوڽي اخير ڤد ستياڤ بارس؍لارك۔ ايسي ڤنتون مروڤاکن ڤسن دري سي ڤمبوات ڤنتون۔ ڤنتون مميليکي اتورن ترتنتو، مک جک ايڠين ممبوات ڤنتون هاروس توندوق ڤد اتورن - اتورن ترسبوت سوڤايا ڤنتون يڠ دبوات اينق ددڠر۔ اداڤون اتورن ڤنتون اداله؛ ستياڤ باءيت ترديري دري امڤت باريس باريس ڤرتام دان کدوا مروڤاکن سمڤيرن باريس کتيݢ دان کأمڤت مروڤاکن ايسي ڤنتون بريما اتاو برساجق اب اب نامون سوڤايا ڤنتون يڠ دبوات موده؍نق دباچ دان ددڠر، جک هندق ممبوات ڤاتون ڤرلو ممڤرهاتيکن جومله سوکو کات۔ سباءيقڽ جومله سوکو کات ڤد ستياڤ بارس؍لارس ٨ سمڤاي ١٢۔ سلامت منچوب،


 

Tidak ada komentar: