Tuladha Pitakon lan Wangsulan Bab Sesorah

 
Pitakon:  Sapa wae tamu undangan kang padha rawuh ing perayaan perpisahan kelas iku?

Wangsulan

Ngoko :

Tamu undangan kang padha rawuh ing perayaan perpisahahn kelas yaiku : Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota, Bapak lan Ibu Komite Sekolah, Bapak lan Ibu pengawas.

Krama :

Tamu undangan igkang sami rawuh wonten ing perayaan perpisahan kelas inggih menika : Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota, Bapak kaliyan Ibu Komite Sekolah, Bapak kaliyan Ibu Pengawas.

Padinan :

Tamu undangan sing rawuh neng perayaan perpisahan kelas yakuwe : Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota, Bapak karo Ibu Komite Sekolah, Bapak karo Ibu pengawas.

 ------------------------

 

Pitakon: Sapa sing ditresani dening paraga?

Wangsulan

Ngoko :

Sing ditresnani dening paraga yaiku kakak – kakak kelas sing sedhela maneh metu saka SD Negeri 01 lan kanca-kanca.

Krama :

Ingkang dipun tresnani dening paraga inggih menika kakak-kakak kelas ingkang sekedhap malih medal saking SD Negeri 01 kaliyan kanca-kanca.

Padinan :

Sing ditresnani paraga yakuwe kakang-kakang kelas sing sedhela maning metu sekang SD Negeri 01 karo kanca-kanca.

 --------------------------

 

Pitakon: Kepriye salam pambukane paraga sing sesorah ing perayaan perpisahan kelas iku?

Wangsulan

Ngoko :

Paraga sing sesorah ing perayaan perpisahan kelas iku nggunakake salam pambuka arupa tembung, “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh” lan “Sugeng siyang”.

Krama :

Paraga ingkan sesorah wonten ing perayaan perpisahan kelas menika ngginakake salam pambuka arupi tembung, “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh” kaliyan “Sugeng siyang”.

Padinan :

Paraga sing sesorah neng perayaan perpisahan kelas kuwe ngunakna salam pambuka sing rupane, “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh” karo “Sugeng siyang”.

 -----------------------------

 

Pitakon: Sawise ngaturake salam pambuka, paraga sing sesorah ngaturake salam apa maneh?

Wangsulan

Ngoko :

Sawise ngaturake salam pambuka, paraga sing sesorah ngaturake salam pakurmatan.

Krama :

Sasampunipun ngaturaken salam pambuka, parag ingkng sesorah ngaturaken salam pakurmatan.

Padinan :

Sawise ngaturaken salam pambuka, paraga sing sesorah ngaturaken salam pakurmatan.

---------------------------------
(Kapethik saka buku Kulina Basa Jawa VI SD; Intan Pariwara; kaca 88 kanthi perubahan saperlune)

Maca Teks Crita Pengalaman (Basa Jawa)

(Postingan ini dibuat untuk belajar siswa kelas 6 SD)

..............................................

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh,

Bocah-bocah sing tak tresnani, kepriye kahananmu dina iki. Muga-muga tansah pinaringan sehat wal afiyat.  Aamiin,,

Ana ing pasinaon iki kowe padha arep sinau nemokake pokok-pokok isine crita sing wis kokwaca, banjur nyritakna maneh crita mau nganggo basa krama.

Wacanen crita pengalaman ing ngisor iki supaya bisa nemokake pokok-pokok isinwe crita. Sakwuse mangerteni pokok-pokok isine crita banjur critakna maneh crita sing wis kokwaca mau. Olehmu  nyritakna maneh aja ngdhep teks iki ya.

Teks pengalaman

Nabrak  Pasir

       Jenengku Mahesa nanging kanca-kancaku padha ngundang  Mahe. Aku duwe kanca akrab, jenenge Yusuf lan Ali. Saben budhal sekolah aku bali bareng amarga manggon ing gang lan RT kang padha. Dina Sabtu, aku lan kancaku arep nonton pertandhingan voli ing lapangan pinggir desa. Aku lan kancaku numpak pit onthel dhewe-dhewe. Sakdurunge mangkat aku ngampiri Yusuf, banjur aku karo Yusuf ngampiri Ali.

      "Ayo mangkat nonton bal-balan ing lapangan pinggir desa!"

      "Mengko dhisit Mas Mahe, wis padha pamit Bapak lan Ibu apa durung?"

      "Yen aku lan Yusuf jelas wis pamit, ta Al?"

      "Malah aku disangoni panganan karo ibuku!" Yusuf nambahi.

      "Ya wis , takpamit ibuku dhisik."

      Ali banjur mlaku menyang mburi arep pamit karo ibune. Sakwise beres kabeh, aku lan kancaku padha budhal menyang lapangan iring-iringan. Aku nang ngarep, Yusuf nang tengah, lan mburi pisan Ali. 

      "Mandheg dhisik!" Yusuf ngajak mandheg.

      "Ana apa Suf?" Takone Ali.

      "Leren dhisik ngisor wit ringin kae!" 

      "Arep apa?"

      "Biasa, mangan dhisik!" Kandhane Yusuf karo ngetokake buntelan ing tas kresek.

      "Ya wis , ayo minggir dhisik!" Aku manut marang Yusuf. 

       Yusuf ngetokake buntelan isi panganan. Isine gethuk goreng lan gedhang goreng. Aku lan kancaku padha mangan breng-bareng kaya sedulur dhewe. Ora ana rasa ewuh amarga wis suwe anggonku kekancan. Mangan lan ngombe bebarengan wis lumrah. Mula aku lan kancaku katon rukun. Ora tau padha sulaya.

     "Ngomong-ngomong wis padha gawe PR Matematika sing kudu dikumpulke sesuk?" Ali takon karo mangan gedhang goreng.

     "Wis dadi to,  Al. Bali sekolah langsung takgawe."

     "Aku durung. Kowe pancen sregep tur pinter, Mas Mahe. Pantesan bijimu apik-apik terus. Jawab Yusuf. 

     "Ya  wis, mengko bengi sinau bareng ning omahe Mas Mahe. Supaya bijine dhewe ora pas-pasan terus." Kandhane Ali.Aku lan kancaku amung bisa ngguyu jalaran Ali kerep ngajak sinau bareng, nanging dheweke ora gelem teka.

     Bubar mangan, Ali katon seger. Cepet-cepet dhewekke nggenjot pit onthel. Aku lan Yusuf sing lagi mbuwang larahan panganan, wis ditinggal Ali.

     Aku lan Yusuf banjur bebarengan nututi Ali. Pit onthel tak genjot rada rikat. Nanging Ali wis ora katon. 

    "Ali kok wis nggeblas ya Suf? takonku. 

    "Wis entek gedhang goreng telu karo gethuk, mulane langsung nggeblas, Mas. Ha ha ha!"  Aku melu ngguyu krungu tembunge Yusuf. Aku lan Yusuf banjur neruske laku, mlipir dalan menyang lapangan kang isih rada adoh. Nalika tekan prapatan cedhak lapangan, akeh wong padha ngumpul ing pinggir dalan. Aku lan Yusuf banjur minggir melu nonton. Aku kaget nalika ngerti ana bocah kang dibopong wong lanang ing pinggir dalan. Luwih kaget maneh jalaran bocah sing dibopong mau jebul Ali.

                                                                       

     "Piye ta, Al" takon Yusuf. Ali meneng bae karo mringis amarga sikil lan tangane tatu. 

     "Wis Suf, ora perlu nyalahake Ali."

     "Ditabrak apa mau Al?" takone Yusuf.

     "Ora ana sing nabrak."

     "La terus , kok isa tiba?" 

     "Aku nabrak gundhukan pasir," kandhane Ali lirih karo nahan perih tatune.

      "Ya wis, saiki mampir Puskesmas dhisik, terus nonton bal-balan," aku mrenahke Ali.

    Aku lan Yusuf ngeterake Ali menyang Puskesmas cedhak prapatan. Tekan Puskesmas Ali banjur diobati dokter. Aku banjur maturnuwun marang dokter amarga wis ditulungi kanthi gratis utawa ora mbayar.

     Ali Mesem rada isin banjur crita nalika tiba. Kabeh padha ngguyu jalaran Ali tiba nabrak pasir ing pinggir dalan  amarga arep cepet-cepet tekan lapangan. 

    "Yen wis tekan lapangan dhisik karepku arep ngumpet. Dimen Mas Mahe lan Yusuf padha bingung nggolekki aku!" Jare Ali sakwise metu saka Puskesmas.

     "Mulane ra sah kemaki!" Yusuf nyindhir Ali. Aku, Yusuf lan Ali padha ngguyu kabeh banjur neruske laku nonton voli nganti rampung.

(Kapethik saka buku Remen Basa Jawi SDMI Kelas VI kaca 35 tekan 37)

Sakwuse maca teks, ayo golekana pokok-pokok isine crita ing dhuwur 

Anggonmu nggolekki bisa bebarengan karo kanca.

Conto lembar tugas 

   

Promosi On Line materi Mulok Dawet Ayu Banjarnegara

 

...........

Latihan Bab III (Promosi On Line)

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar !

1. Mengapa perlu menggunakan bahasa asing dalam promosi?

2. Bagaimana cara mengunggah foto melalui media sosial twitter?

3. Bagaimana cara mengetahui promosi di facebook disukai orang?

4. Bagaimana cara membuat promosi dengan bahasa asing?

5. Sebutkan langkah-langkah mempromosikan kreasi dawet ayu melalui media sosial facebook berbahasa asing!Memanfaatkan Google Jamboard dengan akun belajar.id di kelas SD

 Halo Sobat Blogger,,

Semoga sobat semua dalam keadaan sehat wal afiyat, seta senantiasa dalam lindunanNya... Aamiin,

Kali ini saya mau sharing tentang pemanfaatan salah satu platform google yaitu google jamboard di kelas SD.  

Adanya akun belajar.id merupakan anugerah yang luar biasa bagi insan pendidikan baik guru maupun siswa. Terlebih di saat pandemi yang masih bergejolak, dimana guru dan siswa berkomunikasi secara terbatas.  Akun belajar.id merupakan salah satu produk dari Google yang dapat dimanfaatkan secara luas pada pendidikan sekolah. 

Salah satu platform yang dapat digunakan untuk pembelajaran online adalah Google Jamboard. Google Jamboard diibaratkan papan tulis digital yang digunakan di kelas maya. Penggunaannya dapat dipadukan dengan platform google yang lain. Salah satunya adalah Google Classroom.

Lalu bagaimana untuk memulainya???

Dalam hal ini kita harus memastikan bahwa akun belajar.id milik siswa maupun guru sudah aktif. Jika ada satu atau dua yang belum aktif, sebaiknya guru mengaktifkannya terlebih dahulu.

Setelah semua akun belajar.id milik siswa dan guru aktif, barulah melakukan langkah persiapan tahap demi tahap. 

Singkronkan akun belajar.id pada perangkat selular/smartphone masing-masing, baik guru maupun siswa. Penggunaan perangkat smartphone yang berbeda-beda mungkin akan memperlambat penyelesaian proses singkronisasi akun pada perangkat selular.


Membuat Room kelas maya di Google Classroom

Untuk memudahkan dalam penggunaan serta pemantauan aktifitas siswa, sebaiknya smartphone sudah terinstal aplikasi Google Classroom. Untuk mendapatkannya mudah saja, yaitu dengan mengunduhnya melalui playstore pada perangkat android. Setelah aplikasi terinstal, kita bisa langsung memulai langkah membuat kelas maya. Kelas dapat kita namai sesuai kelas yang kita ampu, misalnya kelas 6, kelas 5, kelas 4, dsb. sesuai keinginan kita.

Memasukkan Akun Siswa sebagai Anggota dalam kelas maya

Setelah room kelas maya terbentuk dengan nama yang mudah dikenal atau dingat oleh siswa, selanjutnya memasukkan akun belajar.id milik siswa kedalamnya. Kita undang siswa melalui akun belajar sebagai anggota. Dengan mengundangnya, siswa berkesempatan untuk memasuki ruang kelas maya yang kita buat. Undangan terkirim kepada siswa melalui pesan masuk pada akun Gmail berupa tautan. Siswa dapat menyetujui dan memasuki kelas maya melalui tautan tersebut. 

Mengecek Keaktifan siswa Dalam  kelas maya

Siswa yang sudah masuk ke kelas maya dapat kita pantau melalui aplikasi Google Classroom. Untuk memastikan siswa sedang aktif atau tidak, bisa kita adakan diskusi pada menu forum. Pada menu forum semua anggota bisa saling berkomentar dan menyampaikan pendapat berupa chat.  


Membuat Projek / Tugas 

Guru membuat rencana projek, sebelum mengirimnya ke kelas maya. 

Mengirim Tugas ke kelas maya

Untuk menyampaikan tugas kepada siswa  di kelas maya cukup dengan  menulis chat di menu forum atau menu tugas. Tugas yang disampaikan dapat disertai lampiran atau tanpa lampiran sesuai karakteristik tugas yang sudah disiapkan. 

Menyiapkan Papan Tulis Digital/Jamboard

Setelah menyiapkan tugas untuk siswa, selanjutnya menyiapkan papan tulis digital/jamboard untuk dibagikan kepada masing-masing siswa. Jamboard dikirimkan ke kelas maya pada menu forum. Setelan jamboard yang dikirim dipastikan agar hanya satu akun siswa yang dapat mengedit. Pada tiap-tiap jamboard dinamai sesuai nama siswa.
 

Mengirimkan Jamboard ke Kelas Maya

Papan tulis digital yang sudah disiapkan untuk masing-masing siswa dikirim ke kelas maya pada menu farum. Semua jamboard dikirim ke forum untuk diakses oleh masing-masing siswa.


Siswa mengerjakan tugas pada Papan Tulis Digital/ Jamboard

Siswa mengakses jamboard melalui tautan pada kelas maya. Dengan mengakses tautan tersebut siswa akan dibawa ke akun Jamboard untuk mengerjakan tugas.

Memantau Aktifitas Siswa melalui aplikasi Google Jamboard

Aktifitas siswa pada jamboard dapat dipantau guru sebagai owner jamboard tersebut secara on time. Dengan membuka aplikasi jamboard guru dapat melihat hasil karya siswa serta mengetahui siswa yang sedang mengerjakan. Sekaligus memberikan penilaian. Namun dalam hal ini penilaian dilakukan secara terpisah. Artinya guru memberikan penilaian setelah melihat hasil kerja siswa dan menuliskan nilainya pada daftar nilai. Jamboard dan Classroom dalam BDR

Dengan diberlakukannya PPKM, pemerintah berharap jumlah kasus penyebaran Covid 19 di masyarakat semakin berkurang. Bukan hanya pemerintah, sebagian besar warga negara tentunya berharap demikian. Situasi pandemi yang terus berlanjut memang menjadikan sebagian orang mengalami kejenuhan. Namun ketidakpastian masa depan memaksa manusia untuk berdamai dengan suasana. Implikasinya manusia harus menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang berlangsung dengan melakukan  perubahan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Perubahan perilaku manusia menghasilkan kebiasaan baru yang kerap  disebut  "New Normal". 

Di era "New Normal" manusia harus mau berubah agar tetap eksis dalam kehidupannya. Hidup memang selalu berubah, kehidupan terus berubah. Zaman berubah. Agar tidak tergerus oleh perubahan zaman, manusia harus belajar dari perubahan itu sendiri. Sejak dahulu nenek  memelajari perubahan. Baik perubahan alam maupun perubahan pada diri manusia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa untuk menghadapi perubahan zaman manusia harus terus belajar. Belajar sepanjang hayat.

Manusia dididik agar mau terus belajar. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang senantiasa  seiring sejalan. Di era 'New Normal", proses pendidikan dan pengajaran mengalami perubahan. Jika di masa sebelum pandemi siswa terbiasa berinteraksi dengan guru maupun siswa lain secara langsung setiap hari. Di masa pandemi aktifitas ini dikurangi. Teknik pembelajaran pun berubah. Semula guru dan siswa melakukan pembelajaran tatap muka di kelas setiap hari, kini siswa lebih banyak belajar dari rumah masing-masing. Kegiatan ini disebut sebagai "Belajar Dari Rumah" atau BDR.

Dalam pelaksanaan BDR guru dan siswa memerlukan sarana guna menunjang keberlangsungan komunikasi keduanya. Sarana komunikasi yang dianggap efektif dalam menerapkan pembelajaran BDR  di masa pandemi  adalah  sarana komunikasi berbasis internet. 

Seiring berkembangnya zaman, internet bukan lagi sebagai sarana berkomunikasi semata. Kini internet banyak digunakan sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran di samping ekonomi. Banyak layanan internet yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Baik pembelajaran yang dilaksanakan dengan sistem kelas maupun bukan kelas.

Salah satu contoh pemanfaatan internet sebagai sarana pembelajaran adalah penggunaan Google Jamboard dan Google Classroom yang dapat digunakan secara bersamaan. Jamboard merupakan salah satu platform Google berupa papan tulis maya. Ketika menggunakan Jamboard baik guru maupun siswa seakan berada di depan papan tulis digital. Beberapa fitur disajikan untuk dimanfaatkan ketika  menggunakan jamboard, antara lain; pen untuk membuat coretan, picture untuk memasang gambar, erase untuk menghapus coretan, serta laser yang dapat digunakan ketika melakukan presentasi menggunakan Jamboard. Di samping menu yang disebutkan di atas masih ada  lagi menu insert yang lain. Ada hal menarik lainnya yang bisa didapatkan ketika kita menggunakan Jamboard dalam pembelajaran di kelas yaitu Jamboard bisa digunakan secara berkolaborasi dengan setelan yang dapat diatur dalam penggunaannya. 

Salah satu sarana untuk mengelola kelas menggunakan Google Classroom. Di dalam Google Classroom, setiap anggota bisa memberikan komentar dalam diskusi. Pemberian tugas bisa dilakukan secara individu maupun klasikal. Materi dapat disajikan dalam bentuk tulisan maupun gambar. Selain itu guru dapat membagikan referensi atas materi yang disampaikan di kelas berupa tautan ke situs internet. 


Lomba Entrepreneur Dawet Ayu SD 2021 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga megadakan Lomba Entrepreneur Dawet Ayu tingkat Sekolah Dasar pada September 2021. Even ini  sebagai langkah  memotivasi para peserta didik untuk mengenal dunia nyata dari bekal ketrampilan yang mereka dapatkan pada pembelajaran Muatan Lokal Dawet Ayu Banjarnegara.

Lomba  dilaksanakan sebagai aktualisasi hasil pembelajaran Muatan Lokal Dawet Ayu di sekolah. Selain itu juga melatih jiwa entrepreneur siswa agara bisa survive dalam mengikuti arus perkembangan zaman. Mengembangkan karakter peserta didik agar lebih bangga dan mencintai budaya Banjarnegara, serta mengenalkan , mengembangkan sekaligus mengapresiasi potensi kearifan dan budaya lokal Banjarnegara.

Diharapkan denga lomba ini pesera didik memilik pengalaman yang berharga tentang makna pentingnya esensi pembelajaran Mulok Dawet Ayu di sekolah sebagai bekal ketrampilan yang akan bermanfaat bagi mereka setelah dewasa kelak.Tema yang dipilih, "Membentuk jiwa wirausaha melalui Budaya Lokal Dawet Ayu Banjarnegara".

Lomba dilaksanakan pada empat jenis, yaitu;

Membuat dawet ayu original,

Promosi  online Destinasi Wisata di Banjarnegara

Bercerita

Membuat poster


Juknis Lomba


Video Vlog Peserta Pandanarum

Silakan lihat selengkapnya di youtubePuisi Negeriku

 Negeriku


Genap 76 tahun sudah kini usiamu,

Lahirmu menggemparkan bumi timur dan barat,

Menjadi semangat bangsa terjajah,

Tuk melepaskan diri dari belenggu penjajah,

Berjuang menemukan kembali martabat yang hilang,

Ditelan sifat angkuh para penjajah.

Negeriku,

Namamu bagai pelita di sanubariku,

Jiwamu adalah jiwaku, 

Semangatmu memadamkan api amarah,

Menghangatkan jiwa yang sunyi,

Menghancurkan tembok-tembok kebekuan, 

Dengan secerca harapan.

Untuk hidup sejahtera, 

Untuk mati dengan mulia.

Negeriku,

Perjuanganmu belum berakhir,

Berjuta rintangan mengganggu langkahmu, 

Namun kau tetap tegar,

Karena rakyatku aku dan rakyatku mencintaimu.

Negeriku,

Rakyatku menunggumu,

Untuk bangkit dari sakitmu,

Dengan doa, cinta dan air mata.

Bangkitlah wahai negeriku,

Tunjukkanlah jati dirimu,

Tunjukkan keperkasaanmu,

Tunjukkan kekuatanmu,

Bakarlah kembali semangat dalam dirimu,

Agar hilang rasa sakitmu.

Tunjukkan kepada dunia kehebatanmu,,,,,

Yang tak dimiliki negeri manapun di dunia.

Agar tercapai cita-citamu.